Szpital Lipno Spółka z o.o. jest zespołem Zakładów sprawujących opiekę zdrowotną. Do zada┼ä zakładu nale┼╝y świadczenie usług słu┼╝ącym zachowaniu, ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia przez:

- badania i porady lekarskie,
- leczenie ambulatoryjne i szpitalne,
- rehabilitację leczniczą,
- opiekę nad kobietą cię┼╝arną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
- opiekę nad dziećmi zdrowymi,
- badanie diagnostyczne, w tym analitykę medyczną,
- pielęgnowanie chorych,
- opiekę nad przewlekle chorymi,
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
- zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,.