Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-12-31
2. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-12-31
3. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-12-31
4. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-12-30
5. Dostawa odczynników do mikrobiologii dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-12-30
6. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-12-30
7. ?wiadczenie us?ugi sterylizacji wysokotemperaturowej narz?dzi operacyjnych i sprz?tu medycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-12-30
8. Dostawa leków dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-11-27
9. Dostawa energii elektrycznej2020-11-23
10. ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz?ce zakupu ?rodków ochrony indywidualnej dla personelu ZOL2020-11-20
11. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB2020-11-05
12. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urz?dzenia medyczne2020-11-03
13. Dostawa w?dlin na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-11-02
14. Szpital Lipno Sp. z o.o. sprzeda agregat pr?dotwórczy 100kW2020-09-21
15. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-07-08
16. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-06-17
17. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-06-10
18. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2020-06-02
19. Dostawa leków dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-05-29
20. Dostawa odczynników do mikrobiologii II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-05-28
21. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-20
22. Dostawa r?kawic jednorazowych II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-15
23. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-07
24. Dostawa odczynników do mikrobiologii dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-26
25. Dostawa ?ywienia dojelitowego, pozajelitowego oraz preparatu mlekozast?pczego dla niemowl?t dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-26
26. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-23
27. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-23
28. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-13
29. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-12
30. Opieka serwisowa oprogramowania Infomedica i AMMS w Szpital Lipno Sp. z o.o. w Lipnie2020-02-26
31. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-02-25
32. ?wiadczenie us?ugi sterylizacji wysokotemperaturowej narz?dzi operacyjnych i sprz?tu medycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-02-20
33. wykonanie inwentaryzacji wraz z opinią stanu faktycznego wykonanych robót budowlanych w ramach zadania pt. ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o.o. ? Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne? oraz przygotowanie dokumentacji b?dącej opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz okre?lenia warunków umowy a tak?e oszacowanie warto?ci przedmiotu zamówienia2020-01-22
34. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-12-23
35. Dialog techniczny poprzedzający wszcz?cie post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na doko?czenie realizacji zadania pt. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o.o. ? Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2019-12-17
36. Dostawa energii elektrycznej2019-12-04
37. Dostawa energii elektrycznej2019-11-22
38. Dostawa odczynników do mikrobiologii wraz z dzier?aw? aparatów dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-11-08
39. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB2019-10-30
40. Dostawa leków dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-18
41. Zaoproszenie do sk?adania ofert - wykonanie okresowej kontroli obiektów Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-17
42. Dostawa kardiomonitorów oraz centrali monitoruj?cej dla Szpital Lipno Sp. z o.o.2019-10-07
43. Dostawa ?ywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-02
44. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposa?eniem dla potrzeb Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-09-02
45. Modernizacja zasilania obiektu Szpital Lipno Sp. z o.o. - bran?a elektryczna2019-07-12
46. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-06-27
47. Dostawa ?ywienia dojelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
48. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
49. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
50. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
51. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-21
52. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
53. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
54. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-27
55. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-19
56. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-04
57. Dostawa mi?sa i drobiu dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-01
58. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-02-26
59. Dostawa wyposa?enia Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego w ramach zadania ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. - przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne"2018-12-24
60. Dostawa odczynników do mikrobiologii2018-12-20
61. Dostawa energii elektrycznej2018-11-28
62. Dostawa leków2018-10-04
63. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB 2018-08-02
64. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-07-31
65. Przebudowa Izby Przyj?? w celu dostosowania do Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego2018-06-07
66. Budowa l?dowiska wraz z niezb?dn? przebudow? dróg dojazdowych2018-06-07
67. Dostawa leków2018-06-07
68. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2018-05-10
69. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2018-04-05
70. Dostawa r?kawic jednorazowych2018-04-03
71. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2018-03-29
72. ?wiadczenie us?ug Grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracowników Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-03-23
73. Dostawa pieluchomajtek2018-03-13
74. Us?ugi pralnicze2018-02-26
75. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
76. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
77. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
78. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
79. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
80. Dostawa leków2017-09-27
81. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
82. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
83. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
84. Dostawa leków2017-06-06
85. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
86. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
87. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
88. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
89. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
90. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
91. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
92. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
93. Us?ugi pralnicze2017-03-06
94. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
95. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
96. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25