Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2018-04-05
2. Dostawa r?kawic jednorazowych2018-04-03
3. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2018-03-29
4. ?wiadczenie us?ug Grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracowników Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-03-23
5. Dostawa pieluchomajtek2018-03-13
6. Us?ugi pralnicze2018-02-26
7. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
8. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
9. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
10. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
11. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
12. Dostawa leków2017-09-27
13. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
14. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
15. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
16. Dostawa leków2017-06-06
17. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
18. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
19. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
20. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
21. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
22. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
23. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
24. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
25. Us?ugi pralnicze2017-03-06
26. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
27. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
28. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25