Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-19
2. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-04
3. Dostawa mi?sa i drobiu dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-01
4. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-02-26
5. Dostawa wyposa?enia Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego w ramach zadania ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. - przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne"2018-12-24
6. Dostawa odczynników do mikrobiologii2018-12-20
7. Dostawa energii elektrycznej2018-11-28
8. Dostawa leków2018-10-04
9. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB 2018-08-02
10. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-07-31
11. Przebudowa Izby Przyj?? w celu dostosowania do Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego2018-06-07
12. Budowa l?dowiska wraz z niezb?dn? przebudow? dróg dojazdowych2018-06-07
13. Dostawa leków2018-06-07
14. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2018-05-10
15. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2018-04-05
16. Dostawa r?kawic jednorazowych2018-04-03
17. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2018-03-29
18. ?wiadczenie us?ug Grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracowników Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-03-23
19. Dostawa pieluchomajtek2018-03-13
20. Us?ugi pralnicze2018-02-26
21. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
22. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
23. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
24. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
25. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
26. Dostawa leków2017-09-27
27. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
28. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
29. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
30. Dostawa leków2017-06-06
31. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
32. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
33. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
34. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
35. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
36. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
37. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
38. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
39. Us?ugi pralnicze2017-03-06
40. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
41. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
42. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25