Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB 2018-08-02
2. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-07-31
3. Przebudowa Izby Przyj?? w celu dostosowania do Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego2018-06-07
4. Budowa l?dowiska wraz z niezb?dn? przebudow? dróg dojazdowych2018-06-07
5. Dostawa leków2018-06-07
6. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2018-05-10
7. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2018-04-05
8. Dostawa r?kawic jednorazowych2018-04-03
9. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2018-03-29
10. ?wiadczenie us?ug Grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracowników Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-03-23
11. Dostawa pieluchomajtek2018-03-13
12. Us?ugi pralnicze2018-02-26
13. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
14. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
15. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
16. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
17. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
18. Dostawa leków2017-09-27
19. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
20. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
21. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
22. Dostawa leków2017-06-06
23. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
24. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
25. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
26. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
27. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
28. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
29. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
30. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
31. Us?ugi pralnicze2017-03-06
32. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
33. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
34. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25