Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
2. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
3. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
4. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
5. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
6. Dostawa leków2017-09-27
7. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
8. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
9. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
10. Dostawa leków2017-06-06
11. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
12. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
13. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
14. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
15. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
16. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
17. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
18. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
19. Us?ugi pralnicze2017-03-06
20. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
21. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
22. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25