Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. Modernizacja zasilania obiektu Szpital Lipno Sp. z o.o. - bran?a elektryczna2019-07-12
2. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-06-27
3. Dostawa ?ywienia dojelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
4. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
5. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
6. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
7. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-21
8. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
9. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
10. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-27
11. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-19
12. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-04
13. Dostawa mi?sa i drobiu dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-01
14. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-02-26
15. Dostawa wyposa?enia Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego w ramach zadania ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. - przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne"2018-12-24
16. Dostawa odczynników do mikrobiologii2018-12-20
17. Dostawa energii elektrycznej2018-11-28
18. Dostawa leków2018-10-04
19. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB 2018-08-02
20. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-07-31
21. Przebudowa Izby Przyj?? w celu dostosowania do Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego2018-06-07
22. Budowa l?dowiska wraz z niezb?dn? przebudow? dróg dojazdowych2018-06-07
23. Dostawa leków2018-06-07
24. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2018-05-10
25. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2018-04-05
26. Dostawa r?kawic jednorazowych2018-04-03
27. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2018-03-29
28. ?wiadczenie us?ug Grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracowników Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-03-23
29. Dostawa pieluchomajtek2018-03-13
30. Us?ugi pralnicze2018-02-26
31. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
32. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
33. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
34. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
35. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
36. Dostawa leków2017-09-27
37. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
38. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
39. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
40. Dostawa leków2017-06-06
41. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
42. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
43. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
44. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
45. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
46. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
47. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
48. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
49. Us?ugi pralnicze2017-03-06
50. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
51. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
52. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25