Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. Dostawa energii elektrycznej2020-11-23
2. ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz?ce zakupu ?rodków ochrony indywidualnej dla personelu ZOL2020-11-20
3. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB2020-11-05
4. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urz?dzenia medyczne2020-11-03
5. Dostawa w?dlin na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-11-02
6. Zakup aparatu cyfrowego RTG - 1 szt. dla Szpital Lipno Sp. z o.o. 2020-10-19
7. Szpital Lipno Sp. z o.o. sprzeda agregat pr?dotwórczy 100kW2020-09-21
8. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-07-08
9. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-06-17
10. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-06-10
11. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2020-06-02
12. Dostawa leków dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-05-29
13. Dostawa odczynników do mikrobiologii II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-05-28
14. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-20
15. Dostawa r?kawic jednorazowych II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-15
16. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-07
17. Dostawa odczynników do mikrobiologii dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-26
18. Dostawa ?ywienia dojelitowego, pozajelitowego oraz preparatu mlekozast?pczego dla niemowl?t dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-26
19. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-23
20. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-23
21. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-13
22. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-12
23. Opieka serwisowa oprogramowania Infomedica i AMMS w Szpital Lipno Sp. z o.o. w Lipnie2020-02-26
24. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-02-25
25. ?wiadczenie us?ugi sterylizacji wysokotemperaturowej narz?dzi operacyjnych i sprz?tu medycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-02-20
26. wykonanie inwentaryzacji wraz z opinią stanu faktycznego wykonanych robót budowlanych w ramach zadania pt. ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o.o. ? Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne? oraz przygotowanie dokumentacji b?dącej opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz okre?lenia warunków umowy a tak?e oszacowanie warto?ci przedmiotu zamówienia2020-01-22
27. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-12-23
28. Dialog techniczny poprzedzający wszcz?cie post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na doko?czenie realizacji zadania pt. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o.o. ? Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2019-12-17
29. Dostawa energii elektrycznej2019-12-04
30. Dostawa energii elektrycznej2019-11-22
31. Dostawa odczynników do mikrobiologii wraz z dzier?aw? aparatów dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-11-08
32. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB2019-10-30
33. Dostawa leków dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-18
34. Zaoproszenie do sk?adania ofert - wykonanie okresowej kontroli obiektów Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-17
35. Dostawa kardiomonitorów oraz centrali monitoruj?cej dla Szpital Lipno Sp. z o.o.2019-10-07
36. Dostawa ?ywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-02
37. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposa?eniem dla potrzeb Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-09-02
38. Modernizacja zasilania obiektu Szpital Lipno Sp. z o.o. - bran?a elektryczna2019-07-12
39. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-06-27
40. Dostawa ?ywienia dojelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
41. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
42. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
43. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
44. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-21
45. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
46. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
47. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-27
48. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-19
49. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-04
50. Dostawa mi?sa i drobiu dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-01
51. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-02-26
52. Dostawa wyposa?enia Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego w ramach zadania ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. - przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne"2018-12-24
53. Dostawa odczynników do mikrobiologii2018-12-20
54. Dostawa energii elektrycznej2018-11-28
55. Dostawa leków2018-10-04
56. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB 2018-08-02
57. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-07-31
58. Przebudowa Izby Przyj?? w celu dostosowania do Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego2018-06-07
59. Budowa l?dowiska wraz z niezb?dn? przebudow? dróg dojazdowych2018-06-07
60. Dostawa leków2018-06-07
61. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2018-05-10
62. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2018-04-05
63. Dostawa r?kawic jednorazowych2018-04-03
64. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2018-03-29
65. ?wiadczenie us?ug Grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracowników Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-03-23
66. Dostawa pieluchomajtek2018-03-13
67. Us?ugi pralnicze2018-02-26
68. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
69. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
70. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
71. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
72. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
73. Dostawa leków2017-09-27
74. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
75. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
76. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
77. Dostawa leków2017-06-06
78. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
79. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
80. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
81. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
82. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
83. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
84. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
85. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
86. Us?ugi pralnicze2017-03-06
87. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
88. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
89. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25