Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-06-17
2. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-06-10
3. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2020-06-02
4. Dostawa leków dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-05-29
5. Dostawa odczynników do mikrobiologii II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-05-28
6. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-20
7. Dostawa r?kawic jednorazowych II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-15
8. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-07
9. Dostawa odczynników do mikrobiologii dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-26
10. Dostawa ?ywienia dojelitowego, pozajelitowego oraz preparatu mlekozast?pczego dla niemowl?t dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-26
11. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-23
12. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-23
13. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-13
14. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-12
15. Opieka serwisowa oprogramowania Infomedica i AMMS w Szpital Lipno Sp. z o.o. w Lipnie2020-02-26
16. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-02-25
17. ?wiadczenie us?ugi sterylizacji wysokotemperaturowej narz?dzi operacyjnych i sprz?tu medycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-02-20
18. wykonanie inwentaryzacji wraz z opinią stanu faktycznego wykonanych robót budowlanych w ramach zadania pt. ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o.o. ? Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne? oraz przygotowanie dokumentacji b?dącej opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz okre?lenia warunków umowy a tak?e oszacowanie warto?ci przedmiotu zamówienia2020-01-22
19. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-12-23
20. Dialog techniczny poprzedzający wszcz?cie post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na doko?czenie realizacji zadania pt. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o.o. ? Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2019-12-17
21. Dostawa energii elektrycznej2019-12-04
22. Dostawa energii elektrycznej2019-11-22
23. Dostawa odczynników do mikrobiologii wraz z dzier?aw? aparatów dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-11-08
24. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB2019-10-30
25. Dostawa leków dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-18
26. Zaoproszenie do sk?adania ofert - wykonanie okresowej kontroli obiektów Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-17
27. Dostawa kardiomonitorów oraz centrali monitoruj?cej dla Szpital Lipno Sp. z o.o.2019-10-07
28. Dostawa ?ywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-02
29. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposa?eniem dla potrzeb Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-09-02
30. Modernizacja zasilania obiektu Szpital Lipno Sp. z o.o. - bran?a elektryczna2019-07-12
31. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-06-27
32. Dostawa ?ywienia dojelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
33. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
34. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
35. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
36. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-21
37. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
38. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
39. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-27
40. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-19
41. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-04
42. Dostawa mi?sa i drobiu dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-01
43. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-02-26
44. Dostawa wyposa?enia Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego w ramach zadania ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. - przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne"2018-12-24
45. Dostawa odczynników do mikrobiologii2018-12-20
46. Dostawa energii elektrycznej2018-11-28
47. Dostawa leków2018-10-04
48. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB 2018-08-02
49. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-07-31
50. Przebudowa Izby Przyj?? w celu dostosowania do Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego2018-06-07
51. Budowa l?dowiska wraz z niezb?dn? przebudow? dróg dojazdowych2018-06-07
52. Dostawa leków2018-06-07
53. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2018-05-10
54. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2018-04-05
55. Dostawa r?kawic jednorazowych2018-04-03
56. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2018-03-29
57. ?wiadczenie us?ug Grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracowników Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-03-23
58. Dostawa pieluchomajtek2018-03-13
59. Us?ugi pralnicze2018-02-26
60. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
61. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
62. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
63. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
64. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
65. Dostawa leków2017-09-27
66. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
67. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
68. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
69. Dostawa leków2017-06-06
70. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
71. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
72. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
73. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
74. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
75. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
76. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
77. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
78. Us?ugi pralnicze2017-03-06
79. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
80. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
81. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25