Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-20
2. Dostawa r?kawic jednorazowych II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-15
3. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-07
4. Dostawa odczynników do mikrobiologii dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-26
5. Dostawa ?ywienia dojelitowego, pozajelitowego oraz preparatu mlekozast?pczego dla niemowl?t dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-26
6. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-23
7. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-23
8. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-13
9. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-12
10. Opieka serwisowa oprogramowania Infomedica i AMMS w Szpital Lipno Sp. z o.o. w Lipnie2020-02-26
11. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-02-25
12. ?wiadczenie us?ugi sterylizacji wysokotemperaturowej narz?dzi operacyjnych i sprz?tu medycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-02-20
13. wykonanie inwentaryzacji wraz z opinią stanu faktycznego wykonanych robót budowlanych w ramach zadania pt. ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o.o. ? Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne? oraz przygotowanie dokumentacji b?dącej opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz okre?lenia warunków umowy a tak?e oszacowanie warto?ci przedmiotu zamówienia2020-01-22
14. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-12-23
15. Dialog techniczny poprzedzający wszcz?cie post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na doko?czenie realizacji zadania pt. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o.o. ? Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2019-12-17
16. Dostawa energii elektrycznej2019-12-04
17. Dostawa energii elektrycznej2019-11-22
18. Dostawa odczynników do mikrobiologii wraz z dzier?aw? aparatów dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-11-08
19. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB2019-10-30
20. Dostawa leków dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-18
21. Zaoproszenie do sk?adania ofert - wykonanie okresowej kontroli obiektów Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-17
22. Dostawa kardiomonitorów oraz centrali monitoruj?cej dla Szpital Lipno Sp. z o.o.2019-10-07
23. Dostawa ?ywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-02
24. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposa?eniem dla potrzeb Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-09-02
25. Modernizacja zasilania obiektu Szpital Lipno Sp. z o.o. - bran?a elektryczna2019-07-12
26. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-06-27
27. Dostawa ?ywienia dojelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
28. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
29. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
30. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
31. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-21
32. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
33. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
34. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-27
35. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-19
36. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-04
37. Dostawa mi?sa i drobiu dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-01
38. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-02-26
39. Dostawa wyposa?enia Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego w ramach zadania ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. - przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne"2018-12-24
40. Dostawa odczynników do mikrobiologii2018-12-20
41. Dostawa energii elektrycznej2018-11-28
42. Dostawa leków2018-10-04
43. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB 2018-08-02
44. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-07-31
45. Przebudowa Izby Przyj?? w celu dostosowania do Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego2018-06-07
46. Budowa l?dowiska wraz z niezb?dn? przebudow? dróg dojazdowych2018-06-07
47. Dostawa leków2018-06-07
48. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2018-05-10
49. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2018-04-05
50. Dostawa r?kawic jednorazowych2018-04-03
51. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2018-03-29
52. ?wiadczenie us?ug Grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracowników Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-03-23
53. Dostawa pieluchomajtek2018-03-13
54. Us?ugi pralnicze2018-02-26
55. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
56. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
57. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
58. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
59. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
60. Dostawa leków2017-09-27
61. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
62. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
63. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
64. Dostawa leków2017-06-06
65. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
66. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
67. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
68. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
69. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
70. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
71. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
72. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
73. Us?ugi pralnicze2017-03-06
74. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
75. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
76. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25