Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-07-08
2. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-06-17
3. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-06-10
4. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2020-06-02
5. Dostawa leków dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-05-29
6. Dostawa odczynników do mikrobiologii II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-05-28
7. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-20
8. Dostawa r?kawic jednorazowych II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-15
9. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-04-07
10. Dostawa odczynników do mikrobiologii dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-26
11. Dostawa ?ywienia dojelitowego, pozajelitowego oraz preparatu mlekozast?pczego dla niemowl?t dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-26
12. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-23
13. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-23
14. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-13
15. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-03-12
16. Opieka serwisowa oprogramowania Infomedica i AMMS w Szpital Lipno Sp. z o.o. w Lipnie2020-02-26
17. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-02-25
18. ?wiadczenie us?ugi sterylizacji wysokotemperaturowej narz?dzi operacyjnych i sprz?tu medycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2020-02-20
19. wykonanie inwentaryzacji wraz z opinią stanu faktycznego wykonanych robót budowlanych w ramach zadania pt. ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o.o. ? Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne? oraz przygotowanie dokumentacji b?dącej opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz okre?lenia warunków umowy a tak?e oszacowanie warto?ci przedmiotu zamówienia2020-01-22
20. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-12-23
21. Dialog techniczny poprzedzający wszcz?cie post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na doko?czenie realizacji zadania pt. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o.o. ? Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2019-12-17
22. Dostawa energii elektrycznej2019-12-04
23. Dostawa energii elektrycznej2019-11-22
24. Dostawa odczynników do mikrobiologii wraz z dzier?aw? aparatów dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-11-08
25. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB2019-10-30
26. Dostawa leków dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-18
27. Zaoproszenie do sk?adania ofert - wykonanie okresowej kontroli obiektów Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-17
28. Dostawa kardiomonitorów oraz centrali monitoruj?cej dla Szpital Lipno Sp. z o.o.2019-10-07
29. Dostawa ?ywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-02
30. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposa?eniem dla potrzeb Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-09-02
31. Modernizacja zasilania obiektu Szpital Lipno Sp. z o.o. - bran?a elektryczna2019-07-12
32. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-06-27
33. Dostawa ?ywienia dojelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
34. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
35. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
36. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
37. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-21
38. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
39. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
40. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-27
41. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-19
42. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-04
43. Dostawa mi?sa i drobiu dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-01
44. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-02-26
45. Dostawa wyposa?enia Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego w ramach zadania ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. - przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne"2018-12-24
46. Dostawa odczynników do mikrobiologii2018-12-20
47. Dostawa energii elektrycznej2018-11-28
48. Dostawa leków2018-10-04
49. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB 2018-08-02
50. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-07-31
51. Przebudowa Izby Przyj?? w celu dostosowania do Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego2018-06-07
52. Budowa l?dowiska wraz z niezb?dn? przebudow? dróg dojazdowych2018-06-07
53. Dostawa leków2018-06-07
54. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2018-05-10
55. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2018-04-05
56. Dostawa r?kawic jednorazowych2018-04-03
57. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2018-03-29
58. ?wiadczenie us?ug Grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracowników Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-03-23
59. Dostawa pieluchomajtek2018-03-13
60. Us?ugi pralnicze2018-02-26
61. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
62. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
63. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
64. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
65. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
66. Dostawa leków2017-09-27
67. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
68. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
69. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
70. Dostawa leków2017-06-06
71. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
72. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
73. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
74. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
75. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
76. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
77. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
78. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
79. Us?ugi pralnicze2017-03-06
80. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
81. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
82. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25