Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. Dostawa odczynników do mikrobiologii wraz z dzier?aw? aparatów dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-11-08
2. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB2019-10-30
3. Dostawa leków dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-18
4. Zaoproszenie do sk?adania ofert - wykonanie okresowej kontroli obiektów Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-17
5. Dostawa kardiomonitorów oraz centrali monitoruj?cej dla Szpital Lipno Sp. z o.o.2019-10-07
6. Dostawa ?ywienia dojelitowego i pozajelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-10-02
7. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposa?eniem dla potrzeb Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-09-02
8. Modernizacja zasilania obiektu Szpital Lipno Sp. z o.o. - bran?a elektryczna2019-07-12
9. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-06-27
10. Dostawa ?ywienia dojelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
11. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
12. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
13. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
14. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-21
15. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
16. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
17. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-27
18. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-19
19. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-04
20. Dostawa mi?sa i drobiu dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-01
21. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-02-26
22. Dostawa wyposa?enia Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego w ramach zadania ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. - przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne"2018-12-24
23. Dostawa odczynników do mikrobiologii2018-12-20
24. Dostawa energii elektrycznej2018-11-28
25. Dostawa leków2018-10-04
26. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB 2018-08-02
27. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-07-31
28. Przebudowa Izby Przyj?? w celu dostosowania do Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego2018-06-07
29. Budowa l?dowiska wraz z niezb?dn? przebudow? dróg dojazdowych2018-06-07
30. Dostawa leków2018-06-07
31. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2018-05-10
32. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2018-04-05
33. Dostawa r?kawic jednorazowych2018-04-03
34. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2018-03-29
35. ?wiadczenie us?ug Grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracowników Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-03-23
36. Dostawa pieluchomajtek2018-03-13
37. Us?ugi pralnicze2018-02-26
38. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
39. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
40. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
41. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
42. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
43. Dostawa leków2017-09-27
44. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
45. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
46. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
47. Dostawa leków2017-06-06
48. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
49. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
50. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
51. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
52. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
53. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
54. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
55. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
56. Us?ugi pralnicze2017-03-06
57. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
58. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
59. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25