Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. Dostawa ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposa?eniem dla potrzeb Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-09-02
2. Modernizacja zasilania obiektu Szpital Lipno Sp. z o.o. - bran?a elektryczna2019-07-12
3. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-06-27
4. Dostawa ?ywienia dojelitowego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
5. Dostawa r?kawic jednorazowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-23
6. Dostawa pieluchomajtek dla osób doros?ych do Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
7. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-22
8. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego II dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-05-21
9. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
10. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-04-26
11. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-27
12. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-19
13. ?wiadczenie us?ug pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-04
14. Dostawa mi?sa i drobiu dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-03-01
15. Dostawa paliw dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.2019-02-26
16. Dostawa wyposa?enia Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego w ramach zadania ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. - przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne"2018-12-24
17. Dostawa odczynników do mikrobiologii2018-12-20
18. Dostawa energii elektrycznej2018-11-28
19. Dostawa leków2018-10-04
20. Dostawa systemu zamkni?tego do pobierania krwi z dzier?aw? aparatu do OB 2018-08-02
21. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-07-31
22. Przebudowa Izby Przyj?? w celu dostosowania do Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego2018-06-07
23. Budowa l?dowiska wraz z niezb?dn? przebudow? dróg dojazdowych2018-06-07
24. Dostawa leków2018-06-07
25. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2018-05-10
26. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2018-04-05
27. Dostawa r?kawic jednorazowych2018-04-03
28. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2018-03-29
29. ?wiadczenie us?ug Grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracowników Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-03-23
30. Dostawa pieluchomajtek2018-03-13
31. Us?ugi pralnicze2018-02-26
32. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
33. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
34. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
35. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
36. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
37. Dostawa leków2017-09-27
38. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
39. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
40. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
41. Dostawa leków2017-06-06
42. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
43. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
44. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
45. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
46. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
47. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
48. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
49. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
50. Us?ugi pralnicze2017-03-06
51. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
52. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
53. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25