Zamówienia publiczne


Nazwa przetarguData ogłoszenia
1. Przebudowa Izby Przyj?? w celu dostosowania do Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego2018-06-07
2. Budowa l?dowiska wraz z niezb?dn? przebudow? dróg dojazdowych2018-06-07
3. Dostawa leków2018-06-07
4. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2018-05-10
5. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2018-04-05
6. Dostawa r?kawic jednorazowych2018-04-03
7. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2018-03-29
8. ?wiadczenie us?ug Grupowego ubezpieczenia na ?ycie dla pracowników Szpitala Lipno Sp. z o.o.2018-03-23
9. Dostawa pieluchomajtek2018-03-13
10. Us?ugi pralnicze2018-02-26
11. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-21
12. Dostawa oleju nap?dowego 2018-02-12
13. Dostawa energii elektrycznej2017-11-16
14. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-11-13
15. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-11-07
16. Dostawa leków2017-09-27
17. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. ? przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne2017-09-12
18. Zakup aparatów i urz?dze? medycznych s?u??cych do wdro?enia systemu opieki koordynowanej dla poradni gastroenterologicznej dzia?aj?cej w ramach NZOZ Szpital Lipno Sp. z o.o.2017-09-08
19. Dostawa produktów spo?ywczych na potrzeby kuchni Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-08-02
20. Dostawa leków2017-06-06
21. Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych2017-05-18
22. Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzier?aw? aparatu, odczynników do mikrobiologii oraz zamkni?tego systemu do pobierania krwi2017-05-17
23. Dostawa ?rodków czysto?ci i worków foliowych2017-04-28
24. Wykonanie programu funkcjonalno-u?ytkowego zadania pt. Poprawa jakosci swiadczonych uslug medycznych przez Szpital Lipno Sp. z o.o. - Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Porodowego wraz z wyposazeniem w aparaty i urzadzenia medyczne2017-04-21
25. Dostawa odczynników do laboratorium analitycznego2017-04-10
26. Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku2017-03-28
27. Dostawa pieluchomajtek2017-03-27
28. Dostawa r?kawic jednorazowych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o.2017-03-21
29. Us?ugi pralnicze2017-03-06
30. Dostawa oleju nap?dowego 2017-03-01
31. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-02-27
32. Realizacja zada? wynikaj?cych z obowi?zków Zamawiaj?cego w zakresie dzia?alno?ci leczniczej w cz??ci dotycz?cej sprawozdawczo?ci i statystyki medycznej oraz obs?ugi informatycznej2017-01-25