Zamówienia publiczneDialog techniczny poprzedzający wszcz?cie post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na doko?czenie realizacji zadania pt. Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o.o. ? Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne

Data dodania: 2019-12-17


Lista dodanych plików:

2019-12-17 - 2415121520191524.zipLista dodanych plików:

2019-12-17 - 2403120320190324.pdf