Zamówienia publicznewykonanie inwentaryzacji wraz z opinią stanu faktycznego wykonanych robót budowlanych w ramach zadania pt. ?Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o.o. ? Przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urządzenia medyczne? oraz przygotowanie dokumentacji b?dącej opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz okre?lenia warunków umowy a tak?e oszacowanie warto?ci przedmiotu zamówienia

Data dodania: 2020-01-22


Lista dodanych plików:

2020-03-12 - 3010031020201030.pdfLista dodanych plików:

2020-03-04 - 204603462020462004.pdf

2020-02-06 - 021602162020160206.pdf

2020-01-27 - 440601062020064427.pdfLista dodanych plików:

2020-03-04 - 2029032920202920.pdf

2020-01-22 - 0146014620204601.zip