Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe pn.: Pe?nienie nadzoru inwestorskiego wielobran?owego dla zadania "Poprawa jako?ci ?wiadczonych us?ug medycznych w Szpital Lipno sp. z o. o.- Przebudowa Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego wraz z wyposa?eniem w aparaty i urz?dzenia medyczne"

Data dodania: 2021-04-15


Lista dodanych plików:

2021-04-22 - 1936043620213619.pdfLista dodanych plików:

2021-04-15 - 3110041020211031.zip